گزارش کار آموزی آشنایی کامل با تمامی واحد های فرآیندی و یوتیلیتی پارس جنوبی

فهرست مطالب: فصل اول -1 مقدمه 5 1-1 ) تاريخچه نفت 6 2-1 ) تئوري پيدايش نفت و گاز 7 3-1 ) مخازن زيرزميني نفت و گاز 8 4-1 ) تاريخچه پيدايش گاز طبيعي 9 5-1 ) گاز در ايران 12 6-1 ) معرفي شركت ملي گاز ايران 13 1-6-1 ) اهداف شركت ملي گاز ايران 14 7-1 ) ميدگزارش کار آموزی آشنایی کامل با تمامی واحد های فرآیندی و یوتیلیتی پارس جنوبی|50455147|ihm|گزارش کار آموزی,فرآیندی و یوتیلیتی پارس جنوبی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش کار آموزی آشنایی کامل با تمامی واحد های فرآیندی و یوتیلیتی پارس جنوبی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب:
فصل اول
-1 مقدمه 5
1-1 ) تاريخچه نفت 6
2-1 ) تئوري پيدايش نفت و گاز 7
3-1 ) مخازن زيرزميني نفت و گاز 8
4-1 ) تاريخچه پيدايش گاز طبيعي 9
5-1 ) گاز در ايران 12
6-1 ) معرفي شركت ملي گاز ايران 13
1-6-1 ) اهداف شركت ملي گاز ايران 14
7-1 ) ميدان گازي پارس 14
-2 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 16
-3 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 17
1.3 ) اهداف شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 17
2.3 ) مشخصات كلي فازهاي گازي پارس جنوبي 18
-4 دوره هاي آموزشي 23
1.4 ) دوره هاي فشرده زبان انگليسي 23
24 (ICDL) 2.4 ) دوره هاي كامپيوتر
24 (Common Course) 3.4 ) دوره هاي آموزش فني عمومي
30 (OST) 4.4 ) آموزش كلي در سايت عسلويه
30 (Specific Course) 5.4 ) آموزش تخصصي بهره برداري
6.4 ) آشنايي با فرايندهاي عسلويه 31
31 (OJT) 7.4 ) آموزش تخصصي بهره برداري در سايت عسلويه
8.4 ) آزمايشگاه 32
9.4 ) نتايج حاصله از دوره ها 42
10.4 ) توانايي انجام كار پس ازپايان دوره 43
3
South Pars Gas Complex
(S.P.G.C.)
فصل دوم
45 (Off Shore) -1 سكوهاي دريايي فاز 2 و 3
53 (On Shore) -2 تاسيسات موجود در خشكي
58 Process 1.2 ) بررسي تفصيلي واحدهاي
58 (Slug Catcher) U-100 (1.1.2
64 (Gas Sweetening) U-101 (2.1.2
70 (Condensate Stabilization) U-103 (3.1.2
76 (Dehydration) U-104 (4.1.2
80 (Dew Point) U-105 (5.1.2
88 (Propane Refrigeration) U-107 (6.1.2
92 (Sulphure Recovery) U-108 (7.1.2
98 (LPG Treatment) U-114 (8.1.2
101 Utility 2.2 ) بررسي تفصيلي واحدهاي
101 (Elecrical Generation & Distribution) U-120 (1.2.2
105 (Steam Generation) U-121 (2.2.2
112 (Fuel Gas) U-122 (3.2.2
115 (Sea Water Intake) U-125 (4.2.2
118 (Sea Water Distribution) U-126 (5.2.2
122 (Polishing Water) U-127 (6.2.2
124 (Potable Water) U-128 (7.2.2
126 (Waste Water Treatment) U-129 (8.2.2
132 (FireWater System) U-130 (9.2.2
134 (Diesel) U-131 (10.2.2
136 (Cooling Water) U-132 (11.2.2
137 Offsite 3.2 ) بررسي تفصيلي واحدهاي
137 (Flare and Blow Down) U-140 (1.3.2
140 (Drains) U-141 (2.3.2
141 (Burn Pit) U-142 (3.3.2
142 (Condensate Storage and Export) U-143 (4.3.2
143 (Liquid Sulphur Storage and Solidification) U-144 (5.3.2
145 (Propane Refrigeration) U-145 (6.3.2
146 (Chemicals Storage) U-146 (7.3.2
149 Common Facilities 4.2 ) بررسي تفصيلي واحدهاي
149 (MEG Regeneration & Injection) U-102 (1.4.2
153 (Export Gas Compression) U-106 (2.4.2
156 (Water Stripping) U-109 (3.4.2فهرست مطالب:
فصل سوم
7 Service Air, Instrument Air : U-123 -1
1.1 ) شرح كلي فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آن 7
7 123-K-101A/B/C 1.1.1 ) كمپرسورها
9 123-U-102A/B/C 2.1.1 ) خشك كن هاي هوا
11 123-D-101A/B 3.1.1 ) درام هواي ابزار دقيق
11 Black Start Compressor (4.1.1
2.1 ) سيستم هاي كنترل فيزيكي تجهيزات واحد 15
1.2.1 ) كنترل كمپرسورهاي هوا 15
هوا 16 Header 2.2.1 ) كنترل فشار
3.2.1 ) كنترل سيكل هاي خشك كن ها 17
3.1 ) سيستم هاي كنترل ايمني تجهيزات واحد 23
1.3.1 ) آلارم هاي هشدار دهنده 23
2.3.1 ) آلارم هاي منجر به تريپ 25
27 Pressure Safety Valve (3.3.1
28 4.1 ) بررسي اجزاء اصلي موجود در واحد 123
آنها 28 CA 1.4.1 ) مواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار
2.4.1 ) مشخصات تجهيزات اصلي واحد 29
5.1 ) روش راه اندازي واحد 31
1.5.1 ) مواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك شده يا انجام شود 31
2.5.1 ) مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده يا انجام شود 33
6.1 ) بازرسي هاي حين كار 36
7.1 ) چند تذكر ايمني 39
8.1 ) شرايطي كه بايد در حين بهره برداري فراهم باشد 39
نرمال واحد 39 (Shut Down) 9.1 ) نحوه توقف
41 Nitrogen Generation Package : U-124 -2
1.2 ) محصولات خروجي واحد و موارد مصرف 41
2.2 ) شرح كلي فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آن 44
44 124-U-101 (1.2.2
3
South Pars Gas Complex
(S.P.G.C.)
51 124-U-102 (2.2.2
3.2 ) سيستم هاي كنترل فيزيكي تجهيزات واحد 57
58 124-U- 1.3.2 ) سيستم هاي كنترلي 101
58 124-U- 2.3.2 ) سيستم هاي كنترلي 102
4.2 ) سيستم هاي كنترل ايمني تجهيزات واحد 62
1.4.2 ) آلارم هاي هشدار دهنده 62
2.4.2 ) آلارم هاي منجر به تريپ 63
64 Pressure Safety Valve (3.4.2
65 5.2 ) بررسي اجزاء اصلي موجود در واحد 124
آنها 65 CA 1.5.2 ) مواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار
2.5.2 ) مشخصات تجهيزات اصلي واحد 65
6.2 ) روش راه اندازي واحد 68
1.6.2 ) مواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك شده يا انجام شود 68
2.6.2 ) مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده يا انجام شود 68
1.2.6.2 ) راه اندازي از شرايط گرم 68
2.2.6.2 ) راه اندازي از شرايط سرد 74
7.2 ) بازرسي هاي دوره اي 76
8.2 ) شرايطي كه بايد در حين بهره برداري فراهم باشد 82
نرمال واحد 82 (Shut Down) 9.2 ) نحوه توقف
فصل چهارم : سيستم ايمني پالايشگاه
-1 دسته بندي مناطق خطر 88
ها 88 Zone -2 تقسيم بندي
89 Shut Down -3 سطوح مختلف
90 Detectors -4
-5 روش هاي اطفاء حريق 99
1.5 ) انواع حريق 99
2.5 ) وسايل اطفاء حريق 100
3.5 ) طريقه استفاده از شيلنگ آب و قرقره شيلنگ 102
4.5 ) اندازه نازل 103
104 (Fire Blankets) 5.5 ) پتوهاي نسوز
4
South Pars Gas Complex
(S.P.G.C.)
6.5 ) مقابله با آتش 106
7.5 ) پيشگيري از انتشار آتش 110
8.5 ) ديوارهاي مقاوم در برابر آتش سوزي 115
115 Hydrant 9.5 ) سيستم
115 Monitors (10.5
11.5 ) تعاريف مهم در ايمني آتش 116
در محيط 116 H2S -6 خطرات وجود
-7 برخي از قوانين رانندگي در پالايشگاه 117
118 -8 سيستم هاي ايمني موجود در واحدهاي 123 و 124
118 1.8 ) واحد 123
118 2.8 ) واحد 124
فصل پنجم
-1 آلودگي صوتي در واحد 123 ، بررسي عوامل آن و پيشنهاد رفع آنها 120
120 (Sound) 1.1 ) صوت
1.1.1 ) مشخصات امواج صوتي 120
2.1.1 ) تقسيم بندي اصوات با توجه به فركانس 120
3.1.1 ) انواع صوت 121
4.1.1 ) كميت هاي اندازه گيري صوت 121
121 (Noise) 2.1 ) صدا
137 3.1 ) منابع ايجاد سر و صدا در واحد 123
139 4.1 ) منابع ايجاد سر و صدا در واحد 124
161 (Valves) 5.1 ) شيرها
165 6.1 ) بررسي مشكل شيرهاي پروانه اي واحد 123
-2 مشكلات احتمالي خشك كن هاي واحد 123 و بررسي روش هاي رفع آنها 139
167 (Steam Trap) -3 ساختمان و طرز كار تله هاي بخار
167 F & T.T 1.3 ) تله هاي بخار نوع
168 T.D.T 2.3 ) تله هاي بخار نوع
171 هاي واحد 123 Moisture Seperator -4
172 -5 انواع آنالايزرها- شرح كار آنالايزرهاي واحد 123 و 124
5
South Pars Gas Complex
(S.P.G.C.)
173 (Oxygen Analyzer) 1.5 ) آنالايزر اكسيژن
175 (Moisture Analyser) 2.5 ) رطوبت سنج
177 (Total Organic Carbon) TOC 3.5 ) آنالايزر
(CO2 Analyser) CO 4.5 ) آنالايزر 2
177
-6 توليد نيتروژن با استفاده از فرايند غشايي 178
1.6 ) اصول كلي غشاهاي جداكننده نيتروژن از هوا 179
2.6 ) مشخصات واحدهاي غشايي توليد نيتروژن 180
3.6 ) مشخصات خوراك ورودي و محصول سيستم غشايي 182
4.6 ) مشخصات فني سيستم كنترل 183
5.6 ) مشخصات ايمني و حفاظتي مورد استفاده 184
-7 تانك هاي نيتروژن و پيشنهاد بهبود 187
نتيجه گيري و جمع بندي 190
تشكر و قدرداني 195
فهرست منابع :


امواج صوتي ، شكلي از امواج مكانيكي طولي هستند كه عموما در هوا منتشر شده (اگرچه قابل انتشار در
تمام محيط هاي مادي نيز مي باشند ) و در برخورد با گوش انسان شنيدن را ايجاد مي كنند . بنابراين به
امواجي كه قابليت شنيدن آن توسط انسان ميسر نيست ؛ صوت اطلاق نمي شود . عوامل محدودكننده
صوت براي درك آن ، فركانس و بلندي است . صوت از نوسانات ممتد يك م حيط الاستيك كه تحت
شرايطي باعث ارتعاش مولكول هاي هواي مجاور و تغيير مداوم فشار هوا مي گردد ؛ به وجود
مي آيدمطالب دیگر:
🔗بررسی تكنولوژي ذخيره و بازيابي اطلاعات توسط اشعه ليزر🔗بررسی قاب‌هاي CBF و EBF و MBF🔗بررسي جايگاه و نقش مسجد از دیدگاه قرآن🔗بررسی علل و عوامل و پيکر شناسي زمين لغزش ها🔗بررسی تاثیر افزونه‌های معدني بر بتن های سبك وزن🔗بررسی تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها🔗ادبيات و پيشينه تحقيق در خصوص شخصیت كودكان تيز هوش در مقایسه با كودكان عادي🔗بررسی اهمیت و جایگاه ورزش بانوان🔗بررسی عوامل موثر بر سیستم و نظام شبکه شهری و انواع مختلف شبکه های شهری🔗بررسی زندگینامه و آثار شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري🔗بررسی و کاربرد و خواص و پارامترهای مهم در فرآیند ريخته گري چدن ها🔗بررسی نقش خانواده در تربیت و گرایش فرزندان به نماز🔗بررسی قلمرو حكومتي قاجاريه در ايران🔗بررسی انواع و علائم بیماری سرطان خون (لوسمی) و الگوهای درمان لوسمی🔗توصيه‌هايي براي پرورش گياهان آپارتماني🔗پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص فرآیند خودتنظیمی در انسان و عوامل مؤثر در اجرای خودتنظیمی‌🔗پیشینة پژوهش و چارچوب نظری در خصوص علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان🔗بررسی جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌🔗بررسی نظریات و تئوری های فیزیک کوانتوم🔗مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم🔗تعاريف پايه و نكات كاربردي در لينوكس و يونيكس آشنايي با برخی قابليتهای سيستم عامل linux🔗بررسی رفتار ساخت و ایجاد فشار حلقوي در چاهها با دما و فشار بالا🔗بررسی اهمیت و ضرورت كود آبياري و روش های اجرایی کود آبیاری🔗بررسی مدارهای نوسان كننده🔗بررسی منابع تغذیه در شبکه وسوئیچینگ و ادوات توزیع و سيستم پشتيبان